ประชุมชี้แจงงานกันเหลื่อมปี 2566 งานงบประมาณพลางก่อนปี 2566 และงานงบประมาณปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 ร่วมประชุมชี้แจงงานกันเหลื่อมปี 2566 งานงบประมาณพลางก่อนปี 2566 และงานงบประมาณปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายน้ำฝางลูกที่ 9 (ฝายป่าบงกาวิละ) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง งาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่องแนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ติดตามค

ทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดเด่นเหม้า จังหวัดลำพูน

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1ร่วมทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดเด่นเหม้า จังหวัดลำพูนขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์คลังความรู้ กองการเงินและบัญชี วันศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

นายอาคม อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ถึงแก่กรรม วันศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านใหม่ปูแช่ จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

อ่านต่อ

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 763/2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 8 ราย) วันศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๖๗๒/๒๕๖๑ เรื่อง ย้ายข้าราชการ วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ Template ด้านบริหารทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประกาศสำนักบริหารโครงการ เรื่อง สรุปผลการประชุมย่อย ครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน วันจันทร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ วันพุธที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

อ่านต่อ

สรุปการประชุมตามโครงการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ" ณ อำเภอแม่ริม วันศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

d วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

d วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

d วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

d วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

อ่านต่อโครงการฝายบ้านใหม่ปางเติม พร้อมอาคารประกอบ

ชาวกรมชลประทาน ร่วมมือ ร่วมใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก

"เก็บน้ำ..จากฟ้า"

น้ำสร้างชีวิตและอาชีพ

ป่าและน้ำคือชีวิต

น้ำในเขื่อนเอาไว้ทำอะไร

ส่งสุขปีใหม่ ... จากใจกรมชลประทาน

พ่อหลวงของชลประทาน

ดูทั้งหมดผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑


ล็อคอินเข้าสู่ระบบ