เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมงาน “สงกรานต์ก่อสร้าง สืบสานประเพณีไทย” วันพุธที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ขอเชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อ่านต่อ

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๖๗๒/๒๕๖๑ เรื่อง ย้ายข้าราชการ วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ Template ด้านบริหารทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔/๙/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประกาศสำนักบริหารโครงการ เรื่อง สรุปผลการประชุมย่อย ครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน วันจันทร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ วันพุธที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

อ่านต่อ

d วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

d วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

d วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

d วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

รายงานการจัดกิจกรรม Morning Talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและกางวางแผนงานก่อสร้างของแต่ละประเภทก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) วันพุธที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558

อ่านต่อโครงการฝายบ้านใหม่ปางเติม พร้อมอาคารประกอบ

ชาวกรมชลประทาน ร่วมมือ ร่วมใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก

"เก็บน้ำ..จากฟ้า"

น้ำสร้างชีวิตและอาชีพ

ป่าและน้ำคือชีวิต

น้ำในเขื่อนเอาไว้ทำอะไร

ส่งสุขปีใหม่ ... จากใจกรมชลประทาน

พ่อหลวงของชลประทาน

ดูทั้งหมดผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑


ล็อคอินเข้าสู่ระบบ