สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดู: 4585|ตอบกลับ: 13

รายละเอียดโครงการฝายดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

[คัดลอกลิงก์]

141

กระทู้

0

เพื่อน

718

เครดิต

เพศ
หญิง
ความดี
0
เว็บบล็อก/เว็บไซต์ส่วนตัว
เงิน
577
พลังน้ำใจ
0
สิทธิ์อ่าน
200
เครดิต
718
ลงทะเบียน
9-8-2012
ล่าสุด
25-8-2015
ออนไลน์
232 ชั่วโมง
UID
1

เข็มประดับยศ 1 เข็มประดับยศ 3 เข็มประดับยศ 5 เข็มประดับยศ 8

โพสต์เมื่อ 18-10-2013 11:55 AM |ดูโพสต์ทั้งหมด
1. ชื่อโครงการ   
          โครงการฝายดอยน้อย

              บ้านดอยน้อย  ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
2.เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1เหตุผลความจำเป็น
ฝายดอยน้อย เป็นฝายคสล. ที่กรมชลประทานสร้างขึ้นปิดกั้นลำน้ำแม่ปิง เมื่อปี พ.ศ. 2530 ขนาดความยาวสันฝาย 125.00  เมตร สูง  2.55  เมตรส่งน้ำเข้าระบบส่งน้ำฝั่งขวา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอดอยหล่อ และอำเภอจอมทองพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ  3,200  ไร่  ฤดูฝนปี 2554  ในช่วงวันที่ 20-30 กันยายน 2554เกิดพายุฝนตกในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ทำให้น้ำหลากในแม่น้ำปิง เกิดการกัดเซาะทรุดตัว และพังทลายของอาคารในลำน้ำและตลิ่ง เป็นผลให้ฝายดอยน้อยได้รับความเสียหาย ทำให้ราษฎรที่ใช้น้ำจากระบบส่งน้ำของฝายดอยน้อยได้รับความเดือดร้อน
สำนักชลประทานที่ 1ได้เสนอโครงการเข้าแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน(โครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนและพร้อมที่ดำเนินการ)  โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม ครม.สัญจร  เมื่อวันที่ 15  มกราคม  2555 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบในหลักการแล้ว
          2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
(1)    เพื่อควบคุมและระบายน้ำของแม่น้ำปิงในเขตบ้านดอยน้อยและพื้นที่ใกล้เคียง
(2)    เพื่อบริหารจัดการน้ำในการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรประมาณ17,000 ไร่
(3)   เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อ และพื้นที่ใกล้เคียง  
(4)   เพื่อให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น
3.สาระสำคัญของโครงการ
3.1ก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ประกอบด้วยงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ งานอาคารที่ทำการบ้านพัก งานล้อมรั้วและปรับภูมิทัศน์
           3.2ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมช่องระบายทรายและสะพานโครงยกเครื่องกว้านบานระบาย ความยาวรวมทั้งสิ้น  125 ม. ประกอบด้วย
-  ประตูระบายทราย  ขนาด 12.50 x 7.00 ม.  จำนวน  6 ช่อง

               -  สันฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดสันโค้ง  ความสูงสันฝาย 6  ม.  

ความกว้าง 15  ม.จำนวน  2  ช่อง

           3.3  ก่อสร้างคันกั้นน้ำด้านเหนือน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ความยาวรวมประมาณ  2,000  เมตร
4. หน่วยงานดำเนินการ
          สำนักงานก่อสร้าง1  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง    กรมชลประทาน   
5. สถานที่ที่จะดำเนินการ
                                    
พื้นที่ดำเนินงาน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
เชียงใหม่
ดอยหล่อ
ดอยหล่อ
6.ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
          โครงการฝายดอยน้อย  ใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 6  ปี  ระหว่างปีงบประมาณพ.ศ.  2557-2562 ตามขั้นตอนดังนี้
          - งานก่อสร้างฝาย , ประตูระบายทราย พร้อมอาคารประกอบ  ดำเนินการในปี พ.ศ.2557-2560
         - งานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ อาคารที่ทำการ,บ้านพักข้าราชการ งานล้อมรั้วและปรับภูมิทัศน์ดำเนินการในปีพ.ศ.2558
          - งานก่อสร้างคันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ ดำเนินการในปี พ.ศ.2560-2562
7.ผลผลิตของโครงการ(OUTPUT)
         (1) ระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ 1 แห่ง , อาคารที่ทำการ,บ้านพักข้าราชการ 1 แห่ง และรั้วลวดหนาม  1 แห่ง
         (2) ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมช่องระบายทรายและสะพานโครงยกเครื่องกว้านบานระบาย   ความยาวรวมทั้งสิ้น  125 เมตร  จำนวน 1  แห่ง
         (3)  คันกั้นน้ำด้านเหนือน้ำ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาความยาวรวมประมาณ  2,000  เมตร
8.ผลลัพธ์ของโครงการ(OUTCOME)
ด้านบวก
-         สามารถใช้ในการบริหารจัดการน้ำปิงในเขตบ้านดอยน้อยอำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
-         สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎร ประมาณ 17,000  ไร่ ได้ดียิ่งขึ้น
-         เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อจำนวน 9,555  คน
ด้านลบ
-  ไม่มี
9.ผลกระทบและมาตรการป้องกัน (IMPACT)
ด้านบวก
- ไม่มี
ด้านลบ
-  ไม่มี

10.สอบถามข้อมูลได้ที่ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ชื่อ-สกุล          นายสมเกียรติ  เธียรธัญญกิจ
ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง  1
สังกัด             สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   
กรม               กรมชลประทาน
E-mail          ridmidscale01@gmail.com      
โทรศัพท์          053-104582        
โทรสาร          053-104582

บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 19-1-2015 11:57 PM

zHjnylKIrLoNtAl

That adrssedes several of my concerns actually.
บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 21-1-2015 05:42 AM

NdPSsqfsybCWYT

Your <a href="http://qbhvnwsuzpo.com">hoesnty</a> is like a beacon
บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 21-1-2015 10:08 PM

SZKpgpdZnVg

Your posting is ableoutsly on the point! http://yqylmu.com olcuih [link=http://ikscfrqjj.com]ikscfrqjj[/link]
บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 22-1-2015 08:47 PM

KWhPZWuGsZ

บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 22-1-2015 11:35 PM

qKKhvYSMuXuZOSNMnj

บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 23-1-2015 01:15 PM

qtRupsMHKTeyMjUxi

บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 23-1-2015 09:23 PM

IwAfyrjCWHKatBAuptvJ

บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 24-1-2015 01:33 AM

gZbUmauEwRaCKWvDf

บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 24-1-2015 07:44 AM

ncvyqpnCRHDo

สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

html code

GMT+7, 14-7-2020 03:52 PM , Processed in 0.056176 second(s), 5 queries , Apc On. Mod Edit by Mr.Dorn

สำนักงานก่อสร้าง 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ 58 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร.0-5310-4581 โทรสาร. 0-5310-4582
E-mail : ridmidscale01@gmail.com
ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ : นางพีรญา ร่มป่าตัน (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

ขึ้นไปด้านบน